privacy statement

Personvernerklæring for Emma Gjestehus (GDPR)

Ditt personvern er viktig for oss, og vi behandler dine personopplysninger etter den til enhver tid gjeldende personvernforordningen (GDPR).

Ansvarlig:
Emma Gjestehus er ansvarlig for all håndtering av personopplysninger som er gitt til oss via bestillingsskjema på nett, bookinger og annet sendt oss via e-post eller på annen måte gitt oss direkte eller indirekte.

Grunnen til at vi lagrer personopplysninger
For å kunne administrere bookinger (overnatting, møterom, etc.) er det nødvendig for oss å behandle navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, rom nummer, passnummer (for våre utenlandske gjester),

Vi kan også lagre opplysninger med hensiktsmessig formål, som for eksempel foretrukket rom, allergier o.l.

Tilgang på dine personopplysninger
Vi vil dele dine personopplysninger dersom offentlige myndigheter krever det, og vi er rettslig forpliktet til det.
Ubetalte fordringer oversendes inkassoselskap.
Utover dette deler vi ikke dine personopplysninger med andre virksomheter uten samtykke fra deg.

Intern behandling av personopplysninger
Tilgang på dine personopplysninger begrenses til ansatte som har tjenestemessig behov for å behandle disse opplysningene. Alle våre ansatte er underlagt taushetsplikt.

Innhenting av personopplysninger fra andre
For å forsikre oss om at vi har korrekte opplysninger om deg, kan vi av og til sjekke andre kilder som telefonkataloger og folkeregister.
I enkelte tilfeller kredittsjekker vi også bedrifter, lag og foreninger.

Lagring av informasjon
Vi lagrer din informasjon på servere i Norge.

Dine rettigheter
Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger. Du har også rett til å korrigere, og få slettet, eller begrenset behandlingen av dine personopplysninger.
Anmodninger om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger kan rettes til: emma.gjestehus@baerum.kommune.no
Om du mener vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til oss; emma.gjestehus@baerum.kommune.no eller til Datatilsynet; post@datatilsynet.no

In english

Privacy policy for Emma guesthouse (GDPR)
Your privacy is important to us, we process your personal information in accordance with the GDPR.

Responsible
Emma guesthouse is responsible for all personal information given to us from order form online, bookings or what you have sent us by e-mail or otherwise provided us directly or indirectly.

The reason we store personal information
In order to manage bookings (accommodation, meeting rooms, etc.), it is necessary for us to process the name, address, telephone number, e-mail address, date of birth, room number, pass number (for our foreign guests).
We can also store information for appropriate purposes, such as preferred rooms and allergies.

Access to your personal information
We will share your personal information if public authorities require and we are legally obliged to do so.
Unpaid claims will be sent to debt collection companies. In addition, we do not share your personal information with any other business without your consent.

Internal processing of personal data
Access to your personal information is limited to employees who have an official need to process this information. All our employees are subject to a duty of confidentiality.

Obtaining personal information from others
In order to make sure that we have the correct information about you, we may occasionally check other sources such as telephone directories and public records.
In some cases, we have to credit check companies, teams/sport clubs and associations.

Storage of information
We store your information on servers in Norway.

Your rights
You have the right to gain access to your personal information. You also have the right to correct and delete or limit the processing of your personal information.
Requests for access to our processing of your personal data can be directed to: emma.gjestehus@baerum.kommune.no
If you believe we process personal information in violation of the law, you can make a complaint to us; emma.gjestehus@baerum.kommune.no or to the Data Inspectorate; post@datatilsynet.no